นโยบายความเป็นส่วนตัว LINE

  1. 1.บทนำ
  1. 2.ขอบเขตของนโยบายฉบับนี้
  1. 3.ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทำการเก็บรวบรวม
  1. 4.วัตถุประสงค์ในการประมวลผล
  1. 5.การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  1. 6.การควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
  1. 7.สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
  1. 8.การใช้โมดูลและคุกกี้ของบุคคลที่สาม
  1. 9.ข้อมูลสำคัญอื่นๆ
  1. 10.อ้างอิง

นโยบายความเป็นส่วนตัว LINE

1.บทนำ

บริษัท ไลน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“LINE” “เรา” หรือ “พวกเรา”) จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคล (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) เพื่อให้บริการแอปพลิเคชัน LINE (“LINE App”) รวมถึงการนำเสนอสินค้า แอปพลิเคชัน การบริการ และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ LINE App ทั้งหมด (ต่อไปนี้รวมเรียกว่า “บริการฯ”) เราตระหนักดีว่า การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นหนึ่งในประเด็นการจัดการที่สำคัญที่สุดในความรับผิดชอบของบริษัทในฐานะผู้ให้บริการเนื้อหาทางอินเทอร์เน็ต เราจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ในประเทศและภูมิภาคต่างๆ ซึ่งเราดำเนินธุรกิจอยู่ (กฎหมายและข้อบังคับดังกล่าวต่อไปนี้รวมเรียกว่า "กฎหมายที่มีผลใช้บังคับ") และจะพยายามคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”)

“นโยบายความเป็นส่วนตัว” ฉบับนี้ อธิบายถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราทำการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และวิธีการที่ท่านสามารถจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราแนะนำให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจ “LINE Privacy Center”ซึ่งอธิบายถึงภาพรวมของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ในลักษณะที่เข้าใจง่าย

2.ขอบเขตของนโยบายฉบับนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้บังคับแก่ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เก็บรวบรวมโดยบริการฯ ของเรา ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงถึงประเทศหรือภูมิภาคที่เราให้บริการฯ

2.a.เป้าหมายของการให้บริการและผู้ให้บริการ

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เก็บรวบรวมจากการให้บริการฯ ของเรา

เราอาจมีการใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวเฉพาะบุคคล หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานหรือนโยบายความเป็นส่วนฉบับนี้ (ต่อไปนี้รวมเรียกว่า “นโยบายความเป็นส่วนตัวเฉพาะบุคคล”) กับการบริการเฉพาะ โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวเฉพาะบุคคลจะอธิบายถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคลลที่เราเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการให้บริการเฉพาะดังกล่าว และนโยบายอื่นๆ ที่บังคับใช้กับบริการเฉพาะดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ หากมีความไม่สอดคล้องกันระหว่างสาระสำคัญของนโยบายความเป็นส่วนตัวเฉพาะบุคคลและนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ให้นโยบายความเป็นส่วนตัวเฉพาะบุคคลมีผลใช้บังคับ

LINE เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้นโยบายฉบับนี้

2.b.ประเทศและภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง

เราจะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่มีผลใช้บังคับเท่านั้น ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามขอบเขตภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ด้วย

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับภาษาญี่ปุ่นมีผลบังคับใช้กับผู้ใช้บริการในประเทศญี่ปุ่น ฉบับภาษาเกาหลีมีผลบังคับใช้กับผู้ใช้บริการในประเทศเกาหลี และฉบับภาษาอังกฤษมีผลบังคับใช้กับผู้ใช้บริการในประเทศและภูมิภาคอื่นๆ ส่วนฉบับภาษาอื่นๆ นอกจากที่ระบุไว้นี้ ให้ถือเป็นฉบับอ้างอิงเท่านั้น

3.ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทำการเก็บรวบรวม

• เราจะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังต่อไปนี้

• ข้อมูลที่ท่านให้แก่เรา เช่น หมายเลขโทรศัพท์ของท่านที่ลงทะเบียนเมื่อสร้างบัญชี และข้อมูลโปรไฟล์ที่ท่านระบุไว้เมื่อใช้บริการฯ ของเรา
• ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานะการใช้บริการฯ ของเรา เช่น ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ และเนื้อหาอื่นๆ ที่ท่านเป็นผู้โพสต์และข้อมูลการเข้าสู่ระบบของท่าน
• กรณีที่ท่านสร้างบัญชี LINE โดยใช้บัญชีโซเชียลมีเดียภายนอกอื่นๆ เราจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคคลที่สาม เช่น ตัวระบุตัวตนของบัญชีโซเซียลมีเดียภายนอก
• ข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านซึ่งโพสต์โดยผู้ใช้รายอื่น เช่น รูปภาพใบหน้าของท่านที่โพสต์โดยเพื่อนของท่าน
• ข้อมูลที่รวบรวมจากภายนอก เช่น ข้อมูลที่จะรวบรวมผ่านปลั๊กอิน LINE App ที่ติดตั้งในแอปพลิเคชั่นของบุคคลที่สามเช่น “ไลค์”
• ข้อมูลสาธารณะที่ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข่าวออนไลน์ที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต

เราจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทดังต่อไปนี้เพื่อประโยชน์ในการให้บริการฯ หากท่านไม่สามารถให้ข้อมูลบางประเภทที่จำเป็นต่อการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการฯ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ท่านอาจไม่สามารถใช้บริการฯ ของเราได้ทั้งหมดหรือบางส่วน

3.a.ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านเป็นผู้ให้

3.a.i.ข้อมูลลงทะเบียนในขณะที่สร้างบัญชี

ก่อนเริ่มใช้บริการฯ เราอาจขอให้ท่านให้ข้อมูลการติดต่อของท่านเพื่อสร้างบัญชี LINE (“บัญชี”)

เช่น
• ในการสร้างบัญชี ท่านต้องลงทะเบียนโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์

โปรดทราบว่าเรามีการกำหนดตัวบ่งชี้ภายใน (“Internal Identifier”) ให้กับแต่ละบัญชีที่สร้างโดยผู้ใช้บริการของเรา

3.a.ii.ข้อมูลลงทะเบียนเพื่อเข้าถึงบัญชีของท่านจากอุปกรณ์มากกว่าหนึ่งอุปกรณ์ หรือข้อมูลการโอนบัญชีของท่านจากอุปกรณ์หนึ่งไปยังอีกอุปกรณ์หนึ่ง

กรณีที่ท่านต้องการเข้าถึงบัญชีของท่านจากอุปกรณ์มากกว่าหนึ่งอุปกรณ์ หรือต้องการโอนบัญชีของท่านจากอุปกรณ์เครื่องหนึ่งไปยังอีกอุปกรณ์หนึ่ง ท่านอาจมีความจำเป็นที่จะต้องลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของท่านเพิ่มเติมจากข้อมูลที่ท่านลงทะเบียนไว้ในขณะที่ท่านสร้างบัญชี .

3.a.iii.ข้อมูลที่จำเป็นต่อการสื่อสารและทำธุรกรรม

กรณีที่ท่านต้องการใช้บริการเฉพาะเพื่อซื้อสินค้า เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือเพื่อทำแบบสอบถาม เราอาจขอให้ท่านให้ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารและทำธุรกรรมกับท่าน ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกรรม การเก็บรวบรวมและการจัดเก็บข้อมูล

เช่น
• เพื่อให้เราสามารถตอบรับการร้องขอหรือข้อสงสัยที่ท่านส่งมายังฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของเรา เราอาจขอให้ท่านให้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการระบุตัวตน การตรวจสอบ หรือการแก้ไขปัญหา เช่น ข้อมูลการติดต่อของท่าน รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลของท่าน และรวมถึงรายละเอียดของปัญหาดังกล่าว
• กรณีที่ท่านเลือกที่จะเข้าร่วมตอบแบบสอบถามหรือกิจกรรมส่งเสริมการขาย เราอาจขอให้ท่านให้ข้อมูลต่างๆ เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เพศ และวันเดือนปีเกิด เพื่อยืนยันตัวตนของท่านในการจับรางวัลหรือการส่งของรางวัลให้แก่ท่าน
• กรณีท่านซื้อสินค้าหรือบริการของเรา ท่านจำเป็นต้องให้ข้อมูลสำหรับการชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการดังกล่าว ซึ่งการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตจะดำเนินการโดยหน่วยงานชำระเงินภายนอกที่มีความเหมาะสม ทั้งนี้ เราจะไม่เก็บข้อมูลหมายเลขบัตรเครดิตหรือรหัสความปลอดภัยของท่าน

3.a.iiii.โปรไฟล์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับเพื่อนของท่าน

เมื่อท่านใช้บริการฯ ของเรา เราจะทำการเก็บรวบรวมโปรไฟล์ของท่านรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับเพื่อนของท่าน

ข้อมูลโปรไฟล์
ข้อมูลโปรไฟล์ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ เช่น รูปภาพ ไอคอน ชื่อที่แสดง ข้อความสถานะ การค้นหาชื่อประจำตัว (“LINE ID”) และวันเกิดที่ท่านระบุหรือตั้งค่าเปิดเผยเพื่อเชื่อมต่อกับผู้ใช้รายอื่น ข้อมูลโปรไฟล์ (ไม่รวมข้อมูลที่ท่านตั้งค่าเป็น "ส่วนตัว") จะถูกเปิดเผยต่อผู้ใช้รายอื่นและบุคคลที่สาม เช่น บริษัทที่มีบัญชีทางการ (official account) ทั้งนี้ LINE ID คือชื่อประจำตัวที่ท่านกำหนดไว้ในบริการฯ ของเราเพื่อให้เพื่อนของท่านสามารถค้นหาผ่านทาง LINE ID ได้โดยง่าย อย่างไรก็ตาม ท่านอาจเลือกตั้งค่าไม่อนุญาตให้ผู้ใช้รายอื่นติดต่อหรือค้นหาท่านผ่านทาง ID LINE

สมุดรายชื่อการติดต่อ
บริการ "เพิ่มเพื่อนอัตโนมัติ" จะเพิ่มผู้ใช้รายอื่นในบริการฯ ของเราเป็นเพื่อนของท่านโดยอัตโนมัติเมื่อท่านอัปโหลดข้อมูลในสมุดรายชื่อการติดต่อบนอุปกรณ์สื่อสารของท่าน โดยเราจะเข้าถึงเฉพาะหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนในสมุดรายชื่อการติดต่อบนอุปกรณ์สื่อสารของท่านต่อเมื่อท่านเปิดใช้งานคุณลักษณะเท่านั้น
เราจะใช้หมายเลขโทรศัพท์ในสมุดรายชื่อการติดต่อของท่านเพื่อเพิ่มเพื่อนโดยอัตโนมัติ แนะนำเพื่อนที่ท่านอาจรู้จัก และเพื่อป้องกันการใช้งานบัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต

3.b.ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมเกี่ยวกับการใช้บริการฯ ของเรา

3.b.i.สถานะการใช้บริการฯ ของเรา

เราทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเวลาการใช้งานและวิธีการใช้งานของท่านโดยอัตโนมัติ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมนี้รวมถึงสถานะการใช้งานคุณลักษณะต่างๆ เช่น วันที่และเวลาที่ท่านเปิดใช้งานแต่ละแอปพลิเคชัน ระยะเวลาที่ท่านใช้บริการใดบริการหนึ่งของเรา ผลการค้นหาในแอปพลิเคชัน บริการเพิ่มเติมที่ซื้อ และเนื้อหาโฆษณาที่เข้าเยี่ยมชม

โพสต์และการตอบสนองต่อโพสต์
การเผยแพร่โพสต์ของท่านไปยังผู้ใช้รายอื่น เนื้อหาที่ท่านโพสต์ทั้งหมดจะถูกส่งผ่านเซิร์ฟเวอร์ของเรา
ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาทั่วไป เช่น อีโมจิ สติกเกอร์ ข้อมูลสถานที่ หรือเนื้อหาพิเศษ เช่น ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ และข้อความเสียง นอกจากนี้ข้อมูลภายนอก เช่น ผู้รับเนื้อหา รูปแบบข้อมูล วันที่ เวลาของการโพสต์ และข้อมูลอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวกับวิธีที่ท่านโต้ตอบหรือมีปฏิสัมพันธ์กับคู่สนทนาจะถูกบันทึกไว้ในเซิร์ฟเวอร์ด้วย ทั้งนี้ ข้อมูล URL ที่ท่านคลิกในบริการฯ จะถูกบันทึกไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของเราเช่นกัน

การตอบสนองหรือการตอบกลับโพสต์ของผู้ใช้รายอื่นของท่าน เราจะทำการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิธีที่ท่านตอบสนองโพสต์ของผู้ใช้รายอื่น ข้อมูลเหล่านี้รวมถึงการตอบสนองต่อการโพสต์ของผู้ใช้รายอื่น วันเวลาที่ตอบสนอง เช่น ท่านดูข้อความ รูปภาพ หรือวิดีโอของข้อความที่ท่านได้รับหรือไม่ รวมถึงท่านได้คลิก "ถูกใจ" ต่อโพสต์ของผู้ใช้รายอื่นบนLINE VOOMของท่านหรือไม่

โดยทั่วไปแล้วเราจะไม่ใช้โพสต์ส่วนตัว เช่น ข้อความระหว่างผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากการเผยแพร่โพสต์ดังกล่าว อย่างไรก็ตามในบางประเทศหรือภูมิภาค (*1) สำหรับบริการเฉพาะ เราอาจใช้ข้อมูลบางส่วนเมื่อได้รับความยินยอมเพิ่มเติมจากท่าน สำหรับการจัดหาและบำรุงรักษาบริการ การพัฒนาและปรับปรุงบริการ การป้องกันการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต และการจัดหาเนื้อหาให้เหมาะสมรวมถึงโฆษณาต่างๆ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ “การใช้ข้อมูลของท่าน” และข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานของบริการนั้นๆ

3.b.ii.ข้อมูลสถานที่

เราอาจทำการเก็บรวบรวมข้อมูลตำแหน่งอุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านแชร์ข้อมูลตำแหน่งกับเพื่อนของท่าน หรือเพื่อให้เราสามารถนำเสนอผลการค้นหาที่เหมาะสมและถูกต้องให้แก่ท่าน ทั้งนี้ หากท่านตั้งค่าไม่เปิดเผยข้อมูลตำแหน่งบนอุปกรณ์สื่อสารของท่าน ข้อมูลดังกล่าวจะไม่ถูกส่งถึงเรา

นอกจากนี้ในบางประเทศหรือภูมิภาค (*2) เมื่อเราจัดหาเนื้อหาหรือโฆษณาที่ปรับแต่งให้แก่ท่าน เช่น การพยากรณ์อากาศและข่าวท้องถิ่น เราอาจขอให้ท่านระบุข้อมูลตำแหน่งของท่านแยกต่างหาก ทั้งนี้ ท่านสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลตำแหน่งของท่านผ่านการตั้งค่า LINE App ได้ตลอดเวลา

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าท่านจะไม่ประสงค์ที่จะให้ข้อมูลตำแหน่งของท่าน เราอาจคาดการณ์ตำแหน่งที่ตั้งโดยประมาณของท่านจากข้อมูลเครือข่าย เช่น ที่อยู่ IP ของท่าน เป็นต้น

3.b.iii.แอปพิลเคชัน เบราว์เซอร์ อุปกรณ์และข้อมูลเครือข่าย

เราจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสาร เบราว์เซอร์ และแอปพลิเคชันที่ท่านมีการใช้งาน (ตัวระบุโฆษณาบนอุปกรณ์/เบราว์เซอร์ คุกกี้ไอดี ประเภทอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการ การตั้งค่าภาษา/เขตเวลา ประเภทเบราว์เซอร์ และเวอร์ชันแอปพลิเคชัน ฯลฯ ) และข้อมูลเครือข่าย (ชื่อผู้ให้บริการโทรคมนาคม ที่อยู่ IP ฯลฯ)
เราอาจเชื่อมโยงตัวระบุโฆษณาที่รวบรวมกับตัวบ่งชี้ภายใน

3.c.ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากบุคคลที่สาม

เราอาจทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่สามรวมถึงบริษัทในกลุ่มของเรา (บริษัทในกลุ่มหมายถึง บริษัทสาขาหรือบริษัทในเครือของเรา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และให้หมายความรวมถึงบริษัทในเครือตามที่ได้ระบุไว้ใน “Regulation on Terminology, Forms, and Preparation Methods of Financial Statements” ของประเทศญี่ปุ่นด้วย
โดยเราจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่สาม ตามตัวอย่างดังต่อไปนี้

3.c.i.ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมจากกลุ่มบริษัท

เราอาจทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากกลุ่มบริษัทของเราตามข้อกำหนดหรือนโยบายของกลุ่มบริษัทเหล่านั้น ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบและยืนยันนโยบายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้แก่บริการเฉพาะใดๆ โดยกลุ่มบริษัทของเราได้ที่บริการนั้นๆ

3.c.ii.ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากคู่ค้าทางธุรกิจของเรา

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากคู่ค้าทางธุรกิจของเรา บางกรณีเราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากคู่ค้าทางธุรกิจที่ให้บริการด้วยตนเอง และจากคู่ค้าทางธุรกิจที่ดำเนินการให้บริการโดยเชื่อมโยงกับบริการฯ ของเรา เช่น บัญชีทางการ หรือการเข้าสู่ระบบ LINE App ตัวอย่างเช่น เมื่อท่านสร้างบัญชีโดยใช้บัญชีโซเชียลมีเดียภายนอก เราจะเก็บรวบรวมตัวระบุตัวตนของบัญชีโซเชียลมีเดียภายนอกนั้นด้วย
นอกจากนี้ เราอาจได้รับข้อมูล เช่น ตัวระบุตัวตนของท่าน (ตัวบ่งชี้ภายใน, ตัวระบุโฆษณา ฯลฯ), อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์แบบเข้ารหัสทางเดียว (hashed), ที่อยู่ IP, ข้อมูลอุปกรณ์สื่อสารของท่าน (ระบบปฏิบัติการ (OS) ฯลฯ), ข้อมูลคุณลักษณะและประวัติการดำเนินการของท่าน รวมถึงประวัติการซื้อและประวัติการใช้งานเบราว์เซอร์ จากคู่ค้าทางธุรกิจของเรา เพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวในการส่งข้อความผ่านบัญชีทางการ (official account) จากคู่ค้าทางธุรกิจของเราและการเผยแพร่โฆษณา ตลอดจนการประเมินประสิทธิภาพของโฆษณา การสร้างและการแจ้งข้อมูลในรูปแบบของสถิติ รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ

3.d.ข้อมูลส่วนบุคคลที่อัปโหลดโดยผู้ใช้รายอื่น

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล กรณีผู้ใช้บางรายอัปโหลดข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลในการใช้บริการฯ ของเรา เช่น ภาพถ่ายที่มีบุคคลที่สามนอกเหนือจากผู้ใช้รายนั้นอยู่ด้วย

3.e.ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมโดยตรงจากบริการของบุคคลที่สาม

เราอาจทำการเก็บรวบรวมบันทึกการเข้าสู่ระบบจากปลั๊กอินของเว็บไซต์ และแอปพพลิเคชันของบุคคลที่สามที่มีฟีเจอร์ปลั๊กอิน เช่น “ ส่งโดย LINE” หรือ“ ไลค์” และข้อมูล URL ของเว็บไซต์ที่มีฟีเจอร์ปลั๊กอินเมื่อที่ท่านเยี่ยมชม ในขณะที่ท่านล็อกอินเข้าสู่ LINE App บนเบราว์เซอร์โดยเชื่อมโยงบันทึกการเข้าสู่ระบบและข้อมูล URL ดังกล่าวกับบัญชี LINE ของท่าน เราจะใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมนี้เพื่อทำความเข้าใจว่าท่านใช้บริการฯ ของเราอย่างไร ตลอดจนการบำรุงรักษา พัฒนา การรักษาความปลอดภัย และการป้องกันการใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต การฉ้อโกง หรือการกระทำโดยไม่ชอบ เมื่อท่านออกจากระบบ LINE App ข้อมูลข้างต้นจะถูกใช้เพื่อจุดประสงค์ด้านความปลอดภัยและป้องกันการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือป้องกันการฉ้อโกงหรือการกระทำโดยไม่ชอบ โดยข้อมูลดังกล่าวจะอยู่ในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวตนของบุคคลได้

นอกจากนี้ในบางประเทศหรือภูมิภาค เมื่อคู่ค้าทางธุรกิจของท่านใช้บริการฯ ของเรา เราอาจทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ต่อไปนี้

• ข้อมูลต่างๆ เช่น ประวัติการเข้าใช้งาน (รวมถึงวันและเวลาในการเข้าถึง URL ฯลฯ) ของเว็บไซต์ที่ท่านเข้าถึงจากเบราว์เซอร์ของท่าน
เช่น กรณีคู่ค้าทางธุรกิจของเราแนะนำบริการการติดตามบริการฯ ของเราเพื่อแสดงโฆษณาบริการฯ ของเราเฉพาะกับผู้ใช้ที่เข้าชมเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยคู่ค้าทางธุรกิจนั้น เราจะดำเนินการเก็บรวบรวมประวัติการเข้าถึงเว็บไซต์ของคู่ค้าทางธุรกิจนั้น และใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อการเผยแพร่โฆษณาที่เหมาะสมที่สุดบนบริการฯ ของเรา โดยเราอาจใช้คุกกี้ และเชื่อมโยงประวัติการเข้าถึงของท่านกับตัวระบุโฆษณาหรือตัวบ่งชี้ภายใน ทั้งนี้ ท่านสามารถลบคุกกี้ได้ตลอดเวลาจากเบราว์เซอร์ของท่าน (*3)

• ประวัติการใช้บริการบนเว็บแอปพลิเคชันที่คู่ค้าทางธุรกิจของเราเป็นผู้ให้บริการ
เช่น กรณีที่คู่ค้าทางธุรกิจของเราแนะนำบริการการวิเคราะห์การเข้าถึงข้อมูลของเรา เพื่อยืนยันสถานะการใช้งานของบริการเว็บแอปพลิเคชัน หรือเพื่อพัฒนาปรับปรุงบริการนั้นๆ เราจะเก็บรวบรวมประวัติการใช้งานของท่านในการใช้บริการของคู่ค้า และจะแจ้งสถานะการใช้งานในรูปแบบของสถิติให้แก่คู่ค้าทางธุรกิจ

กรณีที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากบริการที่ให้บริการโดยบุคคลที่สาม เช่น คู่ค้าทางธุรกิจของเราดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น เราจะขอให้คู่ค้าทางธุรกิจนั้นดำเนินการให้สอดคล้องมาตรการตามกฎหมาย

3.f.การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ

เราอาจทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ เช่น ข่าวออนไลน์ เพื่อให้บริการการค้นหา เป็นต้น
ในกรณีที่ข้อมูลที่ทำการเก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลสาธารณะประกอบไปด้วยข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อลงทะเบียนการค้นหาหรือเพื่อแสดงผลการค้นหา

4.วัตถุประสงค์ในการประมวลผล

เราจะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
• เพื่อให้บริการและรักษาคุณภาพการให้บริการ
• เพื่อพัฒนาและปรับปรุงบริการและเนื้อหาต่างๆ
• เพื่อรักษาความปลอดภัยหรือป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต และ/หรือ
• เพื่อเสนอบริการที่ดีและเหมาะสมแก่ท่าน

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้บริการฯ แก่ผู้ใช้บริการ เพื่อใช้ประโยชน์จากการสืบค้นและพัฒนาบริการให้ปลอดภัยและดียิ่งขึ้น และเพื่อให้บริการที่เชื่อมโยงไปยังผู้ใช้อย่างแท้จริง รวมถึงการโฆษณาต่างๆ เราจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับมานอกเหนือไปจากขอบเขตที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์การใช้ เว้นแต่จะอยู่ภายในขอบเขตที่ได้รับความยินยอมจากท่านหรือตามที่ได้รับอนุญาตจากกฎหมายที่มีผลใช้บังคับ นอกจากนี้ เราจะดำเนินการตามมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจได้ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด โดยเราจะประมวลผลข้อมูลของท่านดังนี้

4.a.เพื่อให้บริการและรักษาคุณภาพการให้บริการ

เราจะใช้ข้อมูลเพื่อให้บริการตามคำร้องขอของท่าน เพื่อตอบข้อซักถาม และเพื่อจัดกิจกรรม
เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการให้บริการและบำรุงรักษาบริการตามตัวอย่างดังต่อไปนี้

• เพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตนของท่านโดยจะมีการเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ เมื่อท่านทำการล็อคอินเข้าสู่ LINE App หรือเมื่อท่านทำการเปลี่ยนอุปกรณ์การใช้งานบัญชีของท่านสำเร็จ
• เพื่อโพสต์ข้อความหรือเพื่อแสดงสถานะ “อ่าน” ของข้อความดังกล่าว
• เพื่อยืนยันประวัติการอ่านข้อความด้วยการใช้งานอุปกรณ์เครื่องอื่น
• เพื่อการตั้งค่าหรือเปิดเผยโปรไฟล์สำหรับการสร้างและจัดการการเชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้เข้าด้วยกัน และเพื่อค้นหาผู้ใช้รายอื่นด้วยข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ หรือเพื่อให้สามารถใช้บริการระบบค้นหาดังกล่าวได้
• เพื่อประมวลผลใบแจ้งหนี้ เมื่อผู้ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
• เพื่อตอบปัญหาหรือข้อซักถามของท่านผ่านบริการสนับสนุนลูกค้า โดยการตรวจสอบสถานะของท่านเมื่อใช้บริการฯ ของเรา
• เพื่อจัดส่งของรางวัลที่ท่านอาจได้รับจากการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ท่านเข้าร่วม และ/หรือ
• เพื่อบอกกล่าวให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของบริการฯ นี้ เช่น การแก้ไขข้อตกลงการใช้งาน แผนระงับการให้บริการ หรือเพื่อเปลี่ยนแปลงฟีเจอร์ต่างๆ

4.b.การพัฒนาและปรับปรุงบริการและเนื้อหาต่างๆ

เราจะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อพัฒนาและปรับปรุงบริการฯ สินค้า และเนื้อหาให้ดียิ่งขึ้น เพื่อรองรับกับการใช้งานในอนาคต
เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการและเนื้อหา ตามตัวอย่างดังต่อไปนี้

• เพื่อปรับปรุงการให้บริการฯ ของเราโดยการสร้างฐานข้อมูลเชิงสถิติ และโครงสร้างการใช้งานที่เกี่ยวกับบริการฯ
• เพื่อพัฒนาบริการและเนื้อหาโดยอ้างอิงจากแนวโน้มของประวัติการซื้อสติ๊กเกอร์
• เพื่อพัฒนาระบบการแสดงผลโดยการอ้างอิงจากการความถี่ในการใช้งาน tab ในแอปพลิเคชัน หรือ
• เพื่อจัดทำแบบสำรวจที่เกี่ยวข้องกับบริการของเราทั้งบริการที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบันหรืออาจให้บริการในอนาคต

4.c.เพื่อรักษาความปลอดภัยหรือป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและยกระดับการรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมของการใช้งานที่เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา และเพื่อให้ผู้ใช้ทุกท่านสามารถใช้บริการได้อย่างปลอดภัย
เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรักษาความปลอดภัยหรือป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตในกรณีตามตัวอย่างดังต่อไปนี้

• เพื่อยืนยันว่ามีการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน หรือการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือการเข้าถึงโดยไม่ชอบ หรือการใช้งานอื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาต
• เพื่อตรวจสอบและยืนยันรายละเอียดของรายงาน และการโพสต์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือกรณีอื่นๆ รวมถึงเพื่อพัฒนาเครื่องมือสำหรับป้องกันการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยวิธีการต่างๆ เช่น วิเคราะห์รายละเอียดของรายงานและการโพสต์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าว เป็นต้น หรือ
• เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงในกรณีที่อาจมีการใช้หรือการเข้าถึงโดยไม่ชอบเกิดขึ้น

4.d.เพื่อเสนอบริการที่ดีและเหมาะสมแก่ท่าน

เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อนำเสนอเนื้อหาที่แนะนำ ซึ่งรวมถึงโฆษณาแก่ผู้ใช้บริการแต่ละคน
เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเสนอบริการแนะนำตามกรณีตัวอย่างดังต่อไปนี้

• เพื่อแนะนำสติ๊กเกอร์โดยอ้างอิงจากประวัติการซื้อสติ๊กเกอร์ของท่าน
• เพื่อแนะนำบัญชีทางการ (official account) อื่น โดยอ้างอิงจากบัญชีทางการ (official account) อื่นๆ ที่ผู้ใช้รายอื่นเพิ่มเป็นเพื่อนโดยผู้ใช้รายนั้นต้องเป็นเพื่อนกับบัญชีทางการ (official account) เดียวกันกับท่าน
• เพื่อประเมินประสิทธิภาพของโฆษณาที่ได้มีการนำเสนอไป หรือ
• เพื่อส่งและนำเสนอข้อความผ่านบัญชีทางการ (official account) และแบบสอบถาม หรืออื่นๆ ให้แก่ท่านด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การเชื่อมโยงหรือรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เรามีอยู่เข้ากับข้อมูลที่เราได้รับมาจากคู่ค้าทางธุรกิจของเรา เช่น ตัวระบุตัวตนของท่าน (ตัวบ่งชี้ภายใน, ตัวระบุโฆษณา ฯลฯ), หมายเลขโทรศัพท์และอีเมลที่เข้ารหัส (hashed)

นอกจากนี้ในบางประเทศหรือบางภูมิภาค (*3) เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเผยแพร่เนื้อหาแนะนำต่างๆ เช่น โฆษณาที่เหมาะสมต่อผู้ใช้ โดยการประมวลผลดังกล่าวอาจเกิดขึ้นในกรณีตัวอย่างดังต่อไปนี้

• เพื่อแนะนำข้อมูลที่เชื่อมโยงกับตำแหน่งปัจจุบันของท่านเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวก สถานที่ท่องเที่ยว และคูปอง ฯลฯ ผ่านบัญชีทางการ (official account)
• เพื่อแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม และคูปองที่สามารถใช้ได้ในบริเวณที่ใกล้เคียงกับตำแหน่งปัจจุบันของท่านหรือสถานที่ที่ท่านมีการเยี่ยมชมบ่อยครั้ง
• เพื่อแสดงโฆษณาเกี่ยวกับเว็บไซต์ของคู่ค้าทางธุรกิจของเราที่ท่านเคยเข้าถึง
• เพื่อประเมินคุณลักษณะต่างๆ เช่น เพศ กลุ่มอายุ ความสนใจของผู้ใช้จากบัญชีทางการที่ท่านได้เพิ่มเป็นเพื่อน, การซื้อสติ๊กเกอร์, บริการฯ ที่ท่านมีการใช้งานบ่อยครั้ง, เนื้อหาล่าสุดที่โพสต์บนLINE VOOM และประวัติการใช้บริการ เช่น คำค้นหาล่าสุด รวมถึงเผยแพร่โฆษณาของเราหรือบุคคลที่สามซึ่งอาจเป็นที่สนใจสำหรับผู้ใช้ที่มีคุณลักษณะที่คล้ายคลึงกัน
• เพื่อเผยแพร่โฆษณาของเราหรือของบุคคลที่สามโดยมีข้อมูลส่วนบุคคล เช่น วันเกิด, หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลที่ท่านลงทะเบียนไว้เป็นกุญแจสำคัญ กรณีนี้จะรวมถึงการเผยแพร่โฆษณาของเราผ่านบริการของบุคคลที่สามด้วย
• เพื่อเผยแพร่โฆษณาให้แก่ท่านด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การเชื่อมโยงหรือรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เรามีอยู่เข้ากับข้อมูลที่เราได้รับมาจากคู่ค้าทางธุรกิจของเรา เช่น ตัวระบุตัวตนของท่าน (ตัวบ่งชี้ภายใน ตัวระบุโฆษณา ฯลฯ), หมายเลขโทรศัพท์และอีเมลที่เข้ารหัส (hashed), ข้อมูลอุปกรณ์สื่อสารของท่าน (ระบบปฏิบัติการ (OS) ฯลฯ) และที่อยู่ IP
• เพื่อประเมินประสิทธิภาพของโฆษณาที่ได้มีการนำเสนอไปด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ใช้ตัวระบุตัวตนของท่าน (ตัวบ่งชี้ภายใน, ตัวระบุโฆษณา ฯลฯ), ข้อมูลอุปกรณ์สื่อสารของท่าน (ระบบปฏิบัติการ (OS) ฯลฯ), ที่อยู่ IP และอื่นๆ ซึ่งได้รับมาจากคู่ค้าทางธุรกิจของเรา หรือ
• เพื่อแจ้งให้คู่ค้าทางธุรกิจของเราทราบถึงข้อมูลทางสถิติที่จัดเตรียมด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การเชื่อมโยงหรือรวมข้อมูลซึ่งได้รับมาจากคู่ค้าทางธุรกิจของเรา เช่น ตัวระบุตัวตนของท่าน (ตัวบ่งชี้ภายใน, ตัวระบุโฆษณา ฯลฯ), หมายเลขโทรศัพท์และอีเมลที่เข้ารหัส (hashed), ข้อมูลคุณลักษณะ และประวัติการดำเนินการของท่าน รวมถึงประวัติการซื้อและประวัติการใช้งานเบราว์เซอร์ เข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เรามีอยู่ เช่น ตัวระบุตัวตนของท่าน (ตัวบ่งชี้ภายใน, ตัวระบุโฆษณา ฯลฯ), หมายเลขโทรศัพท์และอีเมลที่เข้ารหัส (hashed), ข้อมูลคุณลักษณะ และสถานะการใช้บริการของท่าน รวมทั้งประวัติการเข้าชมโฆษณาของท่าน

เราขอเสนอคำอธิบายโดยละเอียดให้กับผู้ใช้ที่อาศัยอยู่ในประเทศหรือภูมิภาคที่มีฟีเจอร์นี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มติมได้ที่ “การเพิ่มประสิทธิภาพบริการตามคุณลักษณะ” (หน้านี้มีเฉพาะภาษาของประเทศที่มีฟีเจอร์นี้ให้บริการเท่านั้น)

โดยปกติแล้ว เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนพื้นฐานของความยินยอม อย่างไรก็ตาม เราอาจดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อมีฐานการประมวลผลตามที่กฎหมายกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

(1) การประมวลผลนั้นจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอท่านก่อนเข้าทำสัญญา
(2) การประมวลผลนั้นจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายของเรา เช่น การเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานของรัฐ
(3) การประมวลผลนั้นจำเป็นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของท่านหรือบุคคลอื่น
(4) การประมวลผลนั้นจำเป็นเพื่อตรวจสอบ ป้องกัน และจัดหามาตรการต่อต้านการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรืออาจเข้าข่ายเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
(5) การประมวลผลนั้นจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือบุคคลที่สาม เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐาน ประโยชน์ และเสรีภาพในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงการดำเนินงานหรือระบบการป้องกันการฉ้อโกง การรักษาความปลอดภัย การตลาด และการวิจัยที่ดำเนินการโดยเรา หรือ
(6) การประมวลผลนั้นจำเป็นเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสม
เช่น เมื่อเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการจัดหาและบำรุงรักษาบริการ การพัฒนาและการปรับปรุงบริการ และการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ การประมวลผลดังกล่าวอาจเป็นไปตามฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายตามที่ระบุไว้ใน (5) ข้างต้น

5.การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะไม่เปิดเผย หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สามเว้นแต่เราจะได้รับความยินยอมจากท่าน หรือเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้
เมื่อเราได้รับความยินยอมจากท่าน หรือมีกฎหมายให้อำนาจไว้ เราอาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศที่สามถึงแม้ว่าประเทศดังกล่าวจะไม่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีมาตรการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เทียบเท่ากับประเทศหรือภูมิภาคที่ท่านอาศัยอยู่ก็ตาม

โดยทั่วไปแล้ว เราจะไม่เปิดเผย หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สามเว้นแต่เราจะได้รับความยินยอมจากท่าน หรือเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีต่อไปนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามเพื่อประโยชน์ในการให้บริการฯ
บุคคลที่สามผู้รับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ผู้รับเหมาช่วง บริษัทสาขาและบริษัทในเครือที่ตั้งอยู่ในประเทศหรือภูมิภาคอื่นนอกเหนือจากที่ท่านอาศัยอยู่(โปรดคลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบข้อมูลของระบบที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศหรือภูมิภาคที่บุคคลที่สามซึ่งเป็นผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นตั้งอยู่)
เพื่อให้การบริการฯ ของเราเป็นไปอย่างราบรื่น เราอาจมีการเพิ่มผู้รับเหมาช่วง บริษัทสาขาและบริษัทในเครือ ฯลฯ โดยเราจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เมื่อมีการเพิ่มประเทศหรือภูมิภาคที่บุคคลที่สามซึ่งเป็นผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นตั้งอยู่

กรณีเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังประเทศที่สามซึ่งเป็นประเทศที่ไม่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือมีแต่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวมีมาตรการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เทียบเท่ากับกฎหมายในประเทศหรือภูมิภาคที่ท่านอาศัยอยู่ (ณ วันที่ 23 มกราคม 2019 คณะกรรมาธิการยุโรปได้พิจารณาแล้วว่าญี่ปุ่นมีมาตรฐานความปลอดภัยเพียงพอในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) กรณีดังกล่าวข้างต้น เราจะใช้สัญญามาตรฐานหรือวิธีการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการอนุมัติในประเทศหรือภูมิภาคของท่าน และเราจะส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังประเทศที่สามตามข้อกำหนดของกฎหมายที่มีผลใช้บังคับ

5.a.การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อสาธารณะโดยผู้ใช้เอง

ข้อมูลโปรไฟล์ที่ท่านลงทะเบียนจะถูกประมวลผลเป็นข้อมูลสาธารณะ สำหรับรายละเอียดสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ข้อมูลโปรไฟล์ของ 3.a.

ข้อความที่ท่านโพสต์บนLINE VOOMและกระดานข่าวตลอดจนการดำเนินการต่างๆ เช่น “ไลค์” และความคิดเห็นในโพสต์ของผู้ใช้รายอื่นจะเปิดเผยต่อบุคคลที่สามตามการตั้งค่าของการเปิดเผยและตำแหน่งของท่าน

ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นอาจถูกคัดลอก จัดเก็บ หรือส่งต่อโดยผู้รับ และเข้าถึงได้โดยผู้รับบุคคลที่สามโดยไม่ได้ตั้งใจเนื่องจากลักษณะของข้อมูลดิจิทัลนั้น ดังนั้น เมื่อท่านตั้งค่าโปรไฟล์หรือโพสต์บนบริการฯ ของเราโปรดคำนึงถึงเนื้อหาและขอบเขตของการเปิดเผยโพสต์ดังกล่าวด้วย

5.b.การรับจ้างช่วง

เราอาจต้องจ้างช่วงบุคคลที่สามเพื่อให้บริการบางอย่างที่จำเป็นต่อการให้บริการฯ ของเรา (เช่น การสร้างและการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน, การจัดการการชำระหนี้, การขนส่งสินค้าหรือบริการ, การสนับสนุนลูกค้า ฯลฯ) โดยเราอาจให้ผู้รับจ้างช่วงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศหรือภูมิภาคตามที่ระบุไว้ด้านล่าง
ผู้รับจ้างช่วงจะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลอย่างน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาช่วงในนามของเราเท่านั้น และผู้รับจ้างช่วงดังกล่าวจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากขอบเขตการให้บริการตามสัญญาช่วง
เราจะ (i) ปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลใช้บังคับและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับจ้างช่วงให้มีความเหมาะสม (ii) ดำเนินมาตรการเพื่อให้ผู้รับเหมาช่วงปฏิบัติตามหลักการแปด (8) ประการภายใต้แนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวขององค์กรเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น กำหนดเรื่องการรักษาความลับและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในสัญญาระหว่างเราและผู้รับจ้างช่วง รวมถึง (iii) การสร้างระบบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม

ประเทศและภูมิภาคที่เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ประเทศ ญี่ปุ่น เกาหลี เวียดนาม ไทย ไต้หวัน อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์

5.c.การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลภายในกลุ่มบริษัท

ผู้ที่ใช้บริการที่ใช้บริการฯ ของเราในบางประเทศหรือภูมิภาค (*4) เราอาจแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในข้อ “3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทำการเก็บรวบรวม” ให้แก่กลุ่มบริษัทของเรา รวมถึงบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศและภูมิภาคที่ระบุไว้ด้านล่าง เช่น เพื่อบรรเทาปัญหาการสร้างบัญชีของบริการที่ให้บริการโดยกลุ่มบริษัทของเรา ทั้งนี้ บริษัทในกลุ่มของเราอาจอ้างถึงข้อมูลที่ลงทะเบียนกับ LINE App ด้วย
เนื่องด้วยวัตถุประสงค์การแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลมีความคล้ายคลึงกับวัตถุประสงค์การใช้งานที่ได้อธิบายไว้ใน “4. วัตถุประสงค์ในการประมวลผล” ดังนั้น วัตถุประสงค์ในการใช้งานของผู้ที่แชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของ “ LINE” จะถูกแทนที่ด้วย “กลุ่มบริษัทของเรา” และ“บริการ” จะถูกแทนที่ด้วย “บริการที่เราจัดหาโดยกลุ่มบริษัท ”.
ทั้งนี้ LINE เป็นผู้ดูแลระบบในการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
เราจะดำเนินมาตรการให้กลุ่มบริษัทของเราที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลไปนั้นปฏิบัติตามหลักการแปด (8) ประการภายใต้แนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวขององค์กรเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น กำหนดเรื่องการรักษาความลับและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในสัญญาระหว่างเราและกลุ่มบริษัทดังกล่าว รวมถึง การสร้างระบบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม

ท่านสามารถตรวจสอบกลุ่มบริษัทของเราได้ที่ “รายชื่อกลุ่มบริษัท

ทั้งนี้ โปรดคลิกที่นี่เพื่อศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มบริษัทของเราในการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ในไต้หวัน

ประเทศและภูมิภาคที่เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ญี่ปุ่น ไต้หวัน ไทย อินโดนีเซีย เกาหลี และสิงคโปร์

5.d.การโอนกิจการ

กรณีมีการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการฯ ภายใต้นโยบายนี้ เช่น การซื้อกิจการ การควบรวมกิจการ หรือการปรับโครงสร้างบริษัท ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกโอนไปยังผู้รับโอนกิจการตามขอบเขตที่อนุญาตภายใต้กฎหมายที่มีผลบังคับใช้

5.e.การให้บริการและการเผยแพร่โฆษณาผ่านความร่วมมือกับบริษัทอื่นๆ

กรณีที่ท่านใช้บริการของคู่ค้าทางธุรกิจของเรา เราอาจเปิดเผยข้อมูลที่ทางคู่ค้าธุรกิจนั้นสามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของท่าน (ในบางประเทศหรือภูมิภาค (*5) นอกเหนือจากตัวบ่งชี้ภายใน รวมถึงตัวระบุโฆษณา ข้อมูลอุปกรณ์ เช่น การตั้งค่าภาษา และข้อมูลคุณลักษณะ)
เช่น

• เมื่อท่านเพิ่มบัญชีทางการ (official account) เป็นเพื่อน, สนทนากับบัญชีทางการ และเข้าร่วมห้องสนทนากลุ่มที่มีบัญชีทางการ (official account) เข้าร่วม ข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับการส่งข้อความถึงท่าน เช่น ตัวบ่งชี้ภายในที่กำหนดให้แก่บัญชีของท่านและการตั้งค่าภาษา จะถูกส่งไปยังคู่ค้าทางธุรกิจของเรา เพื่อให้การบริการฯ ของเราเป็นไปอย่างราบรื่น (โปรดคลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบประเทศและภูมิภาค ซึ่งผู้บริหารจัดการบัญชีทางการ (official account) ที่ได้รับข้อมูลนั้นตั้งอยู่ รวมถึงตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองข้อมูล) สำหรับการให้บริการบางบริการหรือฟีเจอร์บางอย่างในบางธุรกิจ เราอาจขอให้ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม เช่น ที่อยู่ อีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์ ทั้งนี้ เราจะขอความยินยอมจากท่านก่อนที่ท่านจะใช้บริการหรือฟีเจอร์ดังกล่าว

• เมื่อคู่ค้าทางธุรกิจของเรามีบริการเพิ่มเติม เช่น ฟังก์ชันการเข้าสู่ระบบ LINE App ตัวบ่งชี้ภายในของท่าน ข้อมูลโปรไฟล์ อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์อาจถูกแชร์ให้กับคู่ค้าทางธุรกิจของเราเมื่อท่านใช้บริการเพิ่มเติมดังกล่าว ในการนี้เราจะขอความยินยอมจากท่านเกี่ยวกับการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลนี้

• ในบางประเทศหรือภูมิภาค (*5) เราอาจเปิดเผยตัวบ่งชี้ภายในของท่าน ข้อมูลอุปกรณ์สื่อสารของท่าน (ตัวระบุโฆษณา, การตั้งค่าภาษา ฯลฯ ), ที่อยู่ IP และคุณลักษณะของท่านที่มีต่อคู่ค้าทางธุรกิจของเราและบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศหรือภูมิภาคตามที่ระบุไว้ด้านล่างซึ่งมีส่วนร่วมในการเผยแพร่โฆษณา การประเมินประสิทธิภาพและการวิเคราะห์เพื่อเผยแพร่โฆษณาที่มีความเกี่ยวข้องกับท่านอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม ข้อมูลต่างๆ เช่น ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของท่านซึ่งสามารถใช้ในการสื่อสารหรือยืนยันตัวตนของท่าน จะไม่ถูกเปิดเผยหากไม่ได้รับความยินยอมแยกต่างหากจากท่าน สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับโฆษณาที่มีความเกี่ยวข้องอย่างยิ่งดังกล่าว ท่านสามารถอ่านได้ที่ "การเพิ่มประสิทธิภาพของบริการโดยคุณลักษณะ"

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยคู่ค้าทางธุรกิจของเราอยู่ภายใต้ข้อกำหนดหรือนโยบายที่กำหนดโดยคู่ค้าทางธุรกิจแต่ละราย

คู่ค้าทางธุรกิจของเราที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลและตั้งอยู่ในประเทศและภูมิภาคตามที่ได้ระบุไว้ด้านล่างกำลังดำเนินมาตรการตามหลักการแปด (8) ประการภายใต้แนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวขององค์กรเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD)

ประเทศและภูมิภาคที่เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ สหรัฐอเมริกา และอิสราเอล

5.f.การปฏิบัติตามกฎและความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ

กรณีที่เราได้รับคำขอตามกระบวนการทางกฎหมายต่างๆ เช่น หมายจับ หรือกรณีที่มีอันตรายต่อชีวิตหรือทรัพย์สินของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เช่น ขู่ฆ่าตัวตายหรือการขู่วางระเบิด เราอาจทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างๆ เช่น ตำรวจหรือศาล สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อหน่วยงานรัฐ ท่านสามารถอ่านได้ที่ รายงานความโปร่งใสของเรา

6.การควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางเทคนิคและองค์กรที่เข้มงวดในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เราทำการเก็บรวบรวม และเพื่อเป็นการปรับปรุงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราอย่างต่อเนื่อง เราจะพิจารณาทบทวนและแก้ไขเพิ่มเติมกฎระเบียบและข้อบังคับภายในของเราให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและบรรทัดฐานทางสังคม

โดยหลักการแล้วเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนใหญ่ของท่านไว้ เว้นแต่ท่านมีคำขอให้ลบบัญชีของท่าน เมื่อเราได้รับคำขอดังกล่าวแล้ว เราจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวไว้ในช่วงเวลาที่กำหนดและจะดำเนินการลบข้อมูลของท่านตามกฎหมายที่มีผลใช้บังคับใช้และตามกฎเกณฑ์ภายในต่อไป

6.a.มาตรการรักษาความปลอดภัย

เราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทั้งทางเทคนิคและทางองค์กรที่เข้มงวดในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมเพื่อเคารพและปกป้องความเป็นส่วนตัว เพื่อรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต มาตรการเหล่านี้รวมถึงมาตรการควบคุมความปลอดภัยตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผยการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต การปลอมแปลง หรือการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะดำเนินมาตรการดังต่อไปนี้

• การใช้ฟีเจอร์เข้ารหัสข้อความ
• การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลอย่างเข้มงวดโดยอาศัยหลักความจำเป็นในการรู้ข้อมูล
• การตรวจสอบความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
• การรับรองความถูกต้องภายนอกสำหรับการประเมินมาตรการรักษาความปลอดภัยของเราอย่างเป็นกลาง
• การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีความปลอดภัยใหม่ ๆ

นอกจากนี้ เราจะไม่ให้หรือเปิดเผยวิธีการใดๆ ที่ทำให้บุคคลที่สามสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยการฉ้อโกง
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยของเราท่านสามารถอ่านได้ที่ “ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากไม่มีวิธีการส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัยโดยสมบูรณ์ เราจึงไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะปลอดภัยจากการรบกวนระหว่างการส่งหรือเก็บไว้ในระบบของเรา
เพื่อช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ความร่วมมือของท่านถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง โปรดอย่าเปิดเผยรหัสผ่านของท่านแก่ผู้อื่นหรือใช้รหัสผ่านเดียวกันกับที่ท่านใช้สำหรับบริการอื่นๆ และโปรดแจ้งให้เราทราบทันทีในกรณีที่ท่านสงสัยว่ามีการใช้บัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการละเมิดความปลอดภัยอื่นๆ โดยท่านสามารถแจ้งเราได้ผ่านแบบฟอร์มการติดต่อของเรา

6.b.สถานที่เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้บริการฯ แก่ท่าน เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นอกประเทศหรือภูมิภาคที่ท่านอาศัยอยู่ เมื่อมีการเก็บข้อมูลตามที่ได้กล่าวมา เราจะดำเนินการตามมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ถูกโอนอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว

6.c.ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

LINE รวบรวมและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้บริการฯ ของเราตามคำขอของท่าน และเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์การใช้งานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายนี้ หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โดยหลักการแล้วเราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลส่วนใหญ่ของท่าน เว้นแต่ในกรณีที่ท่านร้องขอให้ลบบัญชีของท่าน โดยเมื่อบัญชีของท่านถูกลบเราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหลังจากที่เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวในช่วงเวลาที่กำหนดอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่มีผลใช้บังคับและกฎเกณฑ์ภายในของเรา โดยเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

• เพื่อตอบข้อสอบถาม
• เพื่อระงับข้อพิพาทหรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
• เพื่อตรวจจับและยับยั้งการใช้บริการของเราในทางที่ผิดหรือที่ใช้ในทางที่ผิด หรือ
• เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลใช้บังคับหรือภาระผูกพันภายใต้กฎที่กำหนดว่าด้วยการแลกเปลี่ยนตราสารทางการเงิน

เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอื่น เราจะกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานดังต่อไปนี้

• เราจะไม่ใช้ข้อมูลที่เป็นส่วนตัวสูง เช่น ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ และข้อมูลเสียงที่ส่งในห้องพูดคุยระหว่างผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากการเผยแพร่ข้อความ (รวมถึงการส่งซ้ำในกรณีที่การสื่อสารล้มเหลวหรือการซิงโครไนซ์ของข้อความจากอุปกรณ์หลายเครื่อง) เว้นแต่เราจะได้รับความยินยอมจากท่าน หรือการใช้งานดังกล่าวได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่มีผลใช้บังคับ ถึงแม้เราจะเก็บรักษาข้อมูลข้างต้นเป็นระยะเวลาสั้นที่สุดแล้ว แต่ข้อมูลดังกล่าวก็จะถูกลบออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเราโดยอัตโนมัติ
• ข้อมูลที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้าที่รวบรวมในกิจกรรมส่งเสริมการขายจะถูกลบหลังจากพ้นช่วงเวลาที่กำหนดเพื่อแก้ไขข้อพิพาทหลังจากการจัดส่งสินค้าเสร็จสมบูรณ์ ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะตามที่อธิบายไว้ข้างต้นนี้ จะถูกลบทันทีหลังจากพ้นช่วงเวลาอันสมควรเมื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของข้อมูลดังกล่าว
• กรณีที่ท่านแสดงเจตนาอย่างชัดแจ้งในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราอาจเคารพเจตนาของท่านและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลานานกว่าปกติ เช่น เราให้บริการคุณลักษณะเช่น Keep ของ LINE App แก่ผู้ใช้เพื่อจัดเก็บหรือลบข้อมูลอย่างชัดแจ้ง
• กรณีที่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ เราจะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาดังกล่าว

เราอาจจะยังคงเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้หลังจากพ้นระยะเวลาการจัดเก็บที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่มีผลใช้บังคับและกฎเกณฑ์ภายในของเรา

7.สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราประมวลผล เช่น สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่มีผลใช้บังคับ

เราพยายามอย่างยิ่งในการจัดหาฟีเจอร์ต่างๆ ในบริการฯ ของเราซึ่งช่วยให้ท่านสามารถแก้ไขโปรไฟล์ของท่านให้มีความเป็นการส่วนตัว รวมทั้งสามารถตั้งค่า และจัดการการเก็บรวบรวม การใช้ รวมถึงการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่มีผลใช้บังคับเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราประมวลผล ท่านมีสิทธิ์ในการเข้าถึง สิทธิ์ในการแก้ไข สิทธิ์ในการลบ สิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผล สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอม สิทธิ์ในการส่งหรือโอนข้อมูล สิทธิ์ในการยืนยันว่าเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือไม่ และสิทธิ์ในการขอให้ตรวจสอบการประมวลผลโดยอัตโนมัติใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น
นอกจากนี้ภายในขอบเขตที่อนุญาตภายใต้กฎหมายที่มีผลใช้บังคับ ท่านยังมีสิทธิ์คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราดำเนินการในบางกรณี
เราพยายามอย่างเต็มที่ในการให้บริการฯ ที่จะช่วยให้ท่านสามารถจัดการข้อมูลส่วนตัวของท่านบนแอปพลิเคชัน LINE แก้ไขโปรไฟล์ของท่าน ตั้งค่าการเก็บรวบรวม การใช้ และการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และตั้งค่าการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งรวมถึงการตั้งค่าการเปิดเผยโพสต์ การเลือกไม่รับโฆษณา และการลบบัญชีของท่าน ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่า ท่านไม่มีข้อมูลเก่าหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอยู่ในระบบและกรุณาอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้มีความถูกต้องอยู่เสมอ

เราจัดให้มีฟีเจอร์การตั้งค่าเฉพาะ ดังต่อไปนี้

• การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโปรไฟล์สาธารณะและการตั้งค่า ID LINE
• การตั้งค่าและการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และอีเมล การลบอีเมล และการยกเลิกการเชื่อมโยงบัญชี Facebook ของท่าน
• การอนุญาตให้ผู้ใช้รายอื่นติดต่อท่านโดยใช้ ID LINE ของท่านหรือไม่
• การอนุญาตให้ผู้ใช้รายอื่นซึ่งมีหมายเลขโทรศัพท์ของท่านติดต่อท่านผ่าน LINE App หรือไม่
• การเพิ่มรายชื่อโดยอัตโนมัติโดยใช้รายชื่อในสมุดรายชื่อการติดต่อในอุปกรณ์สื่อสารของท่านหรือไม่
• การอนุญาตให้บุคคลที่สามดูข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เพื่อนของท่านเก็บไว้หรือไม่

นอกจากนี้เรายังให้บริการคุณลักษณะดังต่อไปนี้ในบางประเทศหรือภูมิภาค:

• การอนุญาตให้ใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงบริการของเราหรือไม่ (*1)
• การลบข้อมูลตำแหน่ง (*2)
• การรับโฆษณาที่เกี่ยวข้องหรือไม่ (*3)

กรณีที่ท่านต้องการใช้สิทธิ์ของท่านในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่สามารถยืนยันได้ในบริการฯ ของเรา การแก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราแจ้งให้ทราบ หรือใช้สิทธิ์อื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่มีผลใช้บังคับ ท่านสามารถติดต่อเราโดยใช้แบบฟอร์มการติดต่อ
หลังจากยืนยันตัวตนของท่านแล้ว เราจะตอบกลับคำขอดังกล่าวภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมาย ในกรณีที่ท่านต้องการส่งคำขอเป็นลายลักษณ์อักษร ท่านสามารถส่งมาได้ที่ที่อยู่ของเราที่ระบุไว้ด้านล่างของนโยบายฉบับนี้
อย่างไรก็ตาม หากได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่มีผลใช้บังคับ เราอาจไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของท่านได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

• การเปิดเผยข้อมูลนั้นมีแนวโน้มที่จะเป็นอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน สิทธิ หรือผลประโยชน์อื่นๆ ของท่านหรือบุคคลอื่น
• การเปิดเผยข้อมูลนั้นมีแนวโน้มที่จะขัดต่อการดำเนินธุรกิจตามปกติของเรา
• การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับอื่น ๆ
• เมื่อท่านไม่สามารถยืนยันตัวตนตามคำขอให้เปิดเผยข้อมูลของท่าน หรือ
• เราได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิเสธคำขอของท่าน

ในกรณีที่ท่านไม่ต้องการใช้บริการฯ ของเราอีกต่อไป หรือหากท่านเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ LINE ซึ่งข้อมูลนั้นมีความจำเป็นสำหรับเราในการให้บริการฯ ในการนี้ท่านอาจเลือกที่จะลบบัญชีของท่านทั้งหมด อย่างไรก็ตามการถอนความยินยอมของท่านย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วแก่เราโดยชอบด้วยกฎหมาย

ในกณีที่ท่านมีคำขอหรือข้อร้องเรียนใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลาโดยใช้แบบฟอร์มการติดต่อ

ท่านอาจเสียค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิ์ของท่านตามขั้นตอนและนโยบายอื่นๆ ของเรา เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอื่น

8.การใช้โมดูลและคุกกี้ของบุคคลที่สาม

เราอาจใช้คุกกี้และ SDK ของบุคคลที่สามเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้

8.a.โมดูลของบุคคลที่สาม

เราอาจทำการติดตั้งโมดูลของชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ของบริษัทอื่น (SDK) ในบริการฯ ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

• เพื่อวิเคราะห์สถานะการใช้บริการฯ ของเรา และ
• เพื่อเผยแพร่โฆษณาในนามของเราและประเมินประสิทธิภาพของโฆษณาดังกล่าว

สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ประมวลผลโดยบุคคลที่สามผ่านโมดูลที่จัดหาโดยบุคคลที่สามดังกล่าว นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามจะมีผลบังคับใช้ โปรดคลิกที่ “การฝังโมดูลของบริษัทอื่น” เพื่อยืนยันรายละเอียดเกี่ยวกับโมดูลของบุคคลที่สามนั้น

8.b.คุกกี้และเครื่องมือวิเคราะห์อื่นๆ

คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไฟล์ข้อความนี้จะเก็บข้อมูลที่ผู้ให้บริการเว็บไซต์ ซึ่งสามารถอ่านได้เมื่อเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์อีกครั้งในภายหลัง
เราอาจใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามเว็บไซต์ที่คล้ายกัน (เว็บบีคอนพิกเซล ฯลฯ ) เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

• เพื่อจัดเก็บสถานะการเข้าสู่ระบบของท่าน รับรองความถูกต้องของผู้เยี่ยมชม รักษาเซสชัน และใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยต่างๆ
• เพื่อจัดเก็บการตั้งค่าภาษา วันที่ เวลาล่าสุดในการเข้าถึง และปรับปรุงความเป็นมิตรกับผู้ใช้
• เพื่อให้บริการที่ดีขึ้นโดยการทำความเข้าใจถึงจำนวนการเข้าถึงและโหมดการใช้งาน
• เพื่อเผยแพร่โฆษณาที่น่าสนใจสำหรับท่าน (* 3) และ
• เพื่อประเมินประสิทธิภาพของโฆษณา

ท่านสามารถควบคุมได้ว่าจะยอมรับคุกกี้ตามการตั้งค่าเบราว์เซอร์หรือไม่โดยใช้เครื่องมืออื่นๆ อย่างไรก็ตามหากท่านปิดการใช้งานคุกกี้หรือจำกัดความสามารถในการตั้งค่าคุกกี้ ท่านอาจไม่สามารถรับประโยชน์เต็มที่จากเว็บไซต์หรือเข้าถึงฟังก์ชันทั้งหมดของเว็บไซต์ ซึ่งอาจจำกัดประสบการณ์การใช้งานโดยรวมของท่าน

8.c.ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน Google Analytics

เพื่อปรับปรุงบริการฯ ของเรา เราใช้ Google Analytics เพื่อวัดผลการบริการฯ เช่น เว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้ Google อาจตั้งค่าคุกกี้หรืออ่านคุกกี้ที่มีอยู่เพื่อรวบรวมข้อมูล ในการนี้ข้อมูลต่างๆ เช่น URL ของเพจที่ท่านเข้าถึง และที่อยู่ IP จะถูกส่งไปยัง Google โดยอัตโนมัติ เราอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อทำความเข้าใจสถานะการใช้บริการฯ ของเรา หรือใช้ข้อมูลดังกล่าวในบริการฯ ของเรา สำหรับการประมวลผลข้อมูลโดย Google ใน Google Analytics ทั้งนี้ โปรดอ่านทำความเข้าใจข้อตกลงในการให้บริการของ Google Analytics และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google เพื่อความเข้าใจอันดี

8.d.ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ True Depth API ที่ให้บริการโดย Apple

LINE อาจใช้กล้อง TrueDepth ของ Apple เพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากกล้องของอุปกรณ์ของท่านเพื่อปรับปรุงคุณภาพของกล้องและวิดีโอคอลที่เรามี หรือเพื่อปรับปรุงฟังก์ชันต่างๆ เช่น เอฟเฟกต์ อย่างไรก็ตามข้อมูลนี้จะได้รับการประมวลผลแบบเรียลไทม์เพื่อส่งและปรับปรุงฟีเจอร์เหล่านี้เท่านั้น และข้อมูลนี้จะไม่ถูกบันทึกไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของเราหรือแชร์กับบุคคลที่สามแต่อย่างใด

9.ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

เราขอสงวนสิทธิในการแก้ไขนโยบายฉบับนี้ โดยนโยบายเวอร์ชันล่าสุดจะถูกโพสต์บนเว็บไซต์นี้เสมอ และเราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบเนื้อหาของนโยบายเวอร์ชันล่าสุดอย่างละเอียดรอบคอบ
เมื่อเราทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใดๆ ต่อนโยบายฉบับนี้ เราจะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบด้วยวิธีการที่เหมาะสมต่อไป

9.a.ความเป็นส่วนตัวของเด็ก

บริการฯ นี้ถูกออกแบบมาเพื่อผู้ใช้บริการโดยทั่วไป ในกรณีผู้เยาว์ต้องการใช้บริการฯ ของเรา การให้ข้อมูลส่วนบุคคลผู้เยาว์จะต้องดำเนินการโดยได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองของผู้เยาว์ก่อนเสมอ โดยท่านรับรองและรับประกันว่าท่านมีสิทธิ์และความสามารถตามกฎหมายสำหรับการใช้บริการฯ ของเรา หากท่านเป็นผู้เยาว์ท่านต้องให้การรับรองและรับประกันว่าท่านกำลังใช้บริการฯ ของเรา โดยได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองของท่าน ทั้งนี้ เราได้กำหนดข้อจำกัดด้านอายุโดยสมัครใจสำหรับบริการฯ บางอย่างในกรณีที่เราไม่สามารถยืนยันได้ว่าท่านมีอายุตามที่กำหนดแล้วหรือไม่

เราเข้าใจถึงความจำเป็นพิเศษในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากผู้เยาว์ในสหรัฐอเมริกา ยุโรป หรือประเทศไทย (ผู้เยาว์คือบุคคลที่อายุต่ำกว่า 13 ปี ในสหรัฐอเมริกา อายุต่ำกว่า 16 ปี ในยุโรป และอายุต่ำกว่า 11 ปี ในประเทศไทย) โดยใช้บริการฯ ของเรา โดยเราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ โดยเจตนาจากผู้เยาว์

อย่างไรก็ตามหากท่านเชื่อว่าเราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์ โปรดแจ้งให้เราทราบผ่านแบบฟอร์มการติดต่อหรือโดยการส่งจดหมายมายังที่อยู่ที่ระบุไว้ด้านล่าง หากเราทราบว่าเราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์โดยไม่ได้ตั้งใจเราจะปิดการใช้งานบัญชีที่เกี่ยวข้อง และจะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวออกจากบันทึกของเราทันที

9.b.คำถาม

เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอื่นไว้ ณ ที่นี้ เราเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมผ่านบริการฯ ของเราตามที่นโยบายนี้มีผลบังคับใช้ ในกรณีท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายนี้ หรือมีคำถาม ข้อร้องเรียน ข้อกังวล หรือความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในบริการฯ ของเรา ท่านสามารถติดต่อเราผ่านแบบฟอร์มการติดต่อหรือท่านสามารถส่งคำถามหรือข้อร้องเรียนดังกล่าวมาได้ที่

LINE Corporation
Attn: Privacy Policy
23rd Floor Yotsuya Tower
1-6-1 Yotsuya, Shinjuku-ku, Tokyo
160-0004 Japan

ผู้รับผิดชอบในการดูแลจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
Chief Privacy Officer

ในกรณีที่ท่านอาศัยอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) สหราชอาณาจักร หรือประเทศไทย ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) ตัวแทนสหภาพยุโรปของเราตามด้านล่าง ตัวแทนสหราชอาณาจักรของเราตามด้านล่าง หรือตัวแทนประเทศไทยตามด้านล่าง หรือท่านอาจยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลในเขตเศรษฐกิจยุโรป ในสหราชอาณาจักร หรือในประเทศไทย

<เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล>
LINE Corporation
Attn: Data Protection Officer
23rd Floor Yotsuya Tower
1-6-1 Yotsuya, Shinjuku-ku, Tokyo
160-0004 Japan

<ตัวแทนสหภาพยุโรป>
PLANIT // LEGAL
Attn: LINE Corporation EU Representative
Neuer Wall 54, 20354 Hamburg, Germany
+49(0)40 60944190

<ตัวแทนสหราชอาณาจักร>
DP Data Protection Services UK Ltd.
Attn: LINE Corporation
16 Great Queen Street, Covent Garden, London, WC2B 5AH, United Kingdom
line@gdpr-rep.com

<ตัวแทนประเทศไทย>
Tilleke & Gibbins Digital Solutions Co., Ltd.
Attn: LINE Corporation
No. 1011 Supalai Grand Tower, 20th-26th Floors, Rama 3 Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120, Thailand
+662-056-5566
digital@tilleke.com

9.c.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้

เราอาจดำเนินการแก้ไขนโยบายนี้เป็นครั้งคราว และนโยบายความเป็นส่วนตัวเวอร์ชันล่าสุดจะถูกโพสต์บนเว็บไซต์นี้เสมอ เมื่อเราทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใดๆ ต่อนโยบายฉบับนี้เราจะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางบริการฯ ของเราหรือด้วยวิธีการอื่นๆ ที่เหมาะสม ทั้งนี้ เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบเนื้อหาของนโยบายความเป็นส่วนตัวเวอร์ชันล่าสุดอย่างละเอียดรอบคอบด้วย

ในกรณีที่ท่านไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ และท่านไม่ต้องการใช้บริการฯ ของเราอีกต่อไป ท่านสามารถเลือกที่จะปิดบัญชีของท่านได้ ทั้งนี้ การใช้บริการฯ ของเราอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เราได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายให้ท่านทราบให้ถือเสมือนว่าท่านยอมรับการเปลี่ยนแปลงและให้ความยินยอมต่อนโยบายฉบับแก้ไขนี้ อย่างไรก็ตามเราจะดำเนินการขอความยินยอมจากท่านเมื่อจำเป็นภายใต้กฎหมายที่มีผลใช้บังคับ

LINE Corporation
ซีอีโอ (CEO) และประธาน - ทาเคชิ อิเดซาวะ (Takeshi Idezawa)

จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555
แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565

10.อ้างอิง

10.a.หมายเหตุเกี่ยวกับบริการเฉพาะ

ในบริการฯ เราให้บริการหรือฟังก์ชันบางอย่างเฉพาะในบางประเทศหรือภูมิภาคเท่านั้น โดยประเทศหรือภูมิภาคที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเนื้อหาของนโยบายนี้ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีดังต่อไปนี้

(*1) การเก็บรวบรวม/ประมวลผลข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการ
ประเทศที่ใช้บังคับ: ญี่ปุ่น ไต้หวัน ไทย อินโดนีเซีย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง: เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของท่าน (ญี่ปุ่น ไต้หวัน ไทย อินโดนีเซีย)
การตั้งค่าที่เกี่ยวข้อง: การตั้งค่า> การจัดการความเป็นส่วนตัว> การจัดเตรียมข้อมูล> ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร

(*2) การจัดหาข้อมูล/บริการที่เหมาะสมผ่านการใช้ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศที่ใช้บังคับ: ญี่ปุ่น ไต้หวัน ไทย อินโดนีเซีย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง: การประมวลผลข้อมูลสถานที่ตั้ง (ญี่ปุ่น ไต้หวัน ไทย อินโดนีเซีย)
การตั้งค่าที่เกี่ยวข้อง: การตั้งค่า> การจัดการความเป็นส่วนตัว> การให้ข้อมูล> สิทธิ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตำแหน่ง

(*3) การเพิ่มประสิทธิภาพของบริการ
ประเทศที่ใช้บังคับ: ญี่ปุ่น ไต้หวัน ไทย อินโดนีเซีย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง: การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
การตั้งค่าที่เกี่ยวข้อง: การตั้งค่า> การจัดการความเป็นส่วนตัว> การตั้งค่าโฆษณา

(*4) การแบ่งปันข้อมูลระหว่างกลุ่มบริษัท
ประเทศที่ใช้บังคับ: ญี่ปุ่น ไต้หวัน ไทย อินโดนีเซีย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง: ไต้หวัน
การตั้งค่าที่เกี่ยวข้อง: -

(*5) การให้ข้อมูลแก่คู่ค้าทางธุรกิจ
ประเทศที่ใช้บังคับ: ญี่ปุ่น ไต้หวัน ไทย อินโดนีเซีย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง: -
การตั้งค่าที่เกี่ยวข้อง: -

10.b.ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

10.b.i.เอกสารประกอบคำอธิบายสำหรับนโยบายฉบับนี้

ภาพรวมของนโยบายฉบับนี้
LINE Privacy Center

การเพิ่มเติมคุณสมบัติส่วนบุคคลในบางประเทศและภูมิภาค (* 3)
การเพิ่มประสิทธิภาพของบริการ

การเพิ่มเติมการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในบางประเทศและภูมิภาค (* 1)
เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของท่าน – คำถามที่พบบ่อยและข้อมูลโดยละเอียด

รายชื่อโมดูลของบุคคลที่สามที่ได้รับการแนะนำให้ใช้กับบริการและที่ได้รับข้อมูลมาโดยตรง
การฝังโมดูลของบริษัทอื่น

10.b.ii.การติดต่อกับเราเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

คำถามและข้อสงสัยเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
แบบฟอร์มการติดต่อของเรา

10.b.iii.แนวทางการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

แนวทางของเราต่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลใช้บังคับ กฎ และมาตรการรักษาความปลอดภัย
ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว

คำแนะนำในการใช้บริการอย่างปลอดภัย
ศูนย์รักษาความปลอดภัย

การเปิดเผยสถิติเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
รายงานความโปร่งใสของ LINE